Διακήρυξη διαγωνισμού

Σας γνωρίζουμε ότι το Π’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (Π’ ΣΣ) θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), της δομής φιλοξενίας προσφύγων/ μεταναστών του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης (βιομηχανικό ακίνητο «ΗΛΙΑΔΗΣ») (ΤΟΣΚΕΔΠ Καλοχωρίου), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημο¬σίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Δι¬αγωνισμού – Διαπραγμάτευσης του Π’ΣΣ, σύμφωνα με τους όρους των Παραρ¬τημάτων «Α» και «Β» της παρούσης (Γενικοί και Ειδικοί Όροι).
Η σύμβαση θα συναφθεί σύμφωνα με το προσχέδιο του Παραρ¬τήματος «Π», μετά από διαταγή κατακύρωσης που θα εκδοθεί από το Π’ΣΣ.
Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:

Διακήρυξη.pdf

Διακήρυξη διαγωνισμού

Διακηρύσσεται διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης ατόμων που στεγάζονται στο Κέντρο Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο χώρο πρώην ψυχιατρείο «ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ», προς κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές) λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφαλείας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους το αργότερο έως την ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), δηλαδή μέχρι την 22 Αυγ 16, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της Ταξιαρχίας (Στρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Τ.Κ 60200) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, στην ως άνω διεύθυνση.

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 7-ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ.pdf