Προκήρυξη επιμέρους διαγωνισμού στο Πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθεου 27 του Π.Δ. 60/2207 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf