Συμμετοχή σε Εργαστήριο απόκτησης ικανοτήτων εκπροσώπων τη ς τοπικής εταιρικής σχέσης των φορέων και των δυνητικών δικαιούχ ων στην περιοχή παρέμβασης της Ανατολικής Πελοποννήσου

Πρόσκληση για συμμετοχή σε εργαστήριο απόκτησης Ικανοτήτων.pdf

Πρόγραμμα Εργαστηρίου.pdf

3 Μελιτζάzz 2016, Πρόγραμμα.pdf

Ενδεικτικά ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα – προγράμματα με επιδότηση έως 100%

Η εικόνα καταργήθηκε από τον αποστολέα.ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 80%.: ΓΑΛΑΖΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 30/09/2016- ΠΡΟΥ/ΜΟΣ 600.000-800.000€ ( ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥΣ )

• Επιδότηση 100% Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020 : Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και ∆ικτύων Πόλεων (Προθεσµία: 1η Σεπτεµβρίου 2016)

Επιδότηση 100% για Δήμους και Εταιρείες – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων έως 31/12/2016

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Έξι προσκλήσεις Επιδοτήσεως ΟΤΑ του προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020»

• Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων – Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές

Δείτε ακόμα:

ISO και ΕΛΟΤ 1429 για Διαχειριστική επάρκεια ΕΣΠΑ 2014-2020 Δήμων και ΝΠΔΔ

Σε συνέχεια των επικοινωνιών μας και με αφορμή την έναρξη δράσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των αρμόδιων στα αναπτυξιακά θέματα κάθε Δήμου και ΝΠΔΔ, για την απόκτηση ή την επικαιροποίηση της Διαχειριστικής Επάρκειας,για διοικητική ικανότητα,κατά ISO και ΕΛΟΤ1429, ως ικανή και αναγκαία συνθήκη, για την ανάληψη δράσεων στο παραπάνω αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ILF consulting IKE, με την εμπειρία της σε θέματα Δημόσιων Διαδικασιών αναλαμβάνει την μελέτη και τις διαδικασίες πιστοποίησης των Ο.Τ.Α και ΝΠΔΔ, στις κατηγορίες:

1. Τύπου Α, για Τεχνικά έργα

2. Τύπου Β, για Προϊόντα ή Υπηρεσίες

3. Τύπου Γ, για Ίδια μέσα

Οι θεματικές ενότητες που θα εξεταστούν, είναι:

Προγραμματισμός έργων

Ωρίμανση και σχεδιασμός υλοποίηση έργων

Διενέργεια διαγωνισμών & ανάθεση συμβάσεων

Παρακολούθηση έργων – Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου

Οικονομική διαχείριση και πληρωμές έργων

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Υποχρεωτική και απαραίτητη η συμμόρφωση των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων για καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Υπηρεσίες Φορέων, Οργανισμών, ΜΚΟ,Σωματείων, Συλλόγων και Αθλητικών εγκαταστάσεων

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών​​

Γιάννης Αργυρός

Διευθυντής Επικοινωνίας & Συντονισμού

www.ilfconsult.com

ILF Consulting
Λ. Κηφισίας 131 Αμπελόκηποι,
Αθήνα, ΤΚ 115 24
Τηλ.210 6926590

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στ α κτίρια των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ αρμοδιότητα της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδον ίας και Θράκης

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.PDF

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την 19-07-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ, (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), ανοιχτός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων ελαφράς και βαρέας χρήσης για αερολιμένες ΥΠΑ.

– Προϋπολογισμός: 27.183,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και νομίμων κρατήσεων.

Η δαπάνη επιβαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων / Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ειδικός φορέας 39/120 και ΚΑΕ 1321 οικονομικού έτους 2016.

– Γλώσσα : Ελληνική

– Εγγυήσεις : Δεν απαιτούνται

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/97-ΦΕΚ Α/139), ή κράτους που έχει συνάψει συμφωνίες με τα κράτη της Ε.Ε.. Θα πρέπει δε απαραιτήτως να πληρούν και να συμμορφώνονται με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων σε αυτή παραρτημάτων.

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσειςwww.ypa.grήwww.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», ενώ αναρτάται και στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ httpς://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: Ω4ΚΡ4653ΟΞ-ΩΜΚ)και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr. (ΑΔΑΜ: 16PROC004704424).

Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ θα δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις που θα αφορούν τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, μέχρι και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν στην Κεντρική Γραμματεία της ΥΠΑ (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), έως την 18-07-2016 και ώρα 14:00

Πληροφορίες θα δίνονται από την δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού τμήμα Προμηθειών Βασ. Γεωργίου 1 Ελληνικό (κτίριο ΙΙΙ) καθημερινά και ώρα 09:00-14:00 τηλ.2108916160/6201/6318.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Οικονομικού – Εφοδιασμού (Δ11), Τμήμα Υλικού Συντήρησης & Βασικού Εξοπλισμού (Δ11/ΣΤ), μέχρι και μία 1 εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ε.Υ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

κ.α.α.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ