Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου » Λειτουργία και συντήρηση λεβητοστασίων του Νοσηλευτικού Ιδρύμ ατος Μετοχικού Ταμείου Στρατού»

Διακήρυξη.pdf

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών

Δελτίο διαγωνισμών.pdf

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομέ νων στον ιδιωτικό τομέα»

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

· Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ,

· Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι,

· Κλαδικοί φορείς,

· ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων,

· Ομοσπονδίες Εργαζομένων , που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

· Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων,

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων Aξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων οι οποίοι αναφέρονται στο κείμενο της πρόσκλησης.

Την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και τα Συνημμένα Αρχεία θα τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=37&cs=

Με εκτίμηση,

Γραφείο Πληροφόρησης EYΔ ΕΠΑνΕΚ

Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ.:801 11 36 300

www.antagonistikotita.gr

infoepan

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καθετήρων

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καθετήρων.pdf

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού πληροφορικής

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού πλη ροφορικής.pdf

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, κόφτες συρμάτων και νυστέρια

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, κόφ τες συρμάτων και νυστέρια.pdf

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών ερ γαστηρίων.pdf