Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός

2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Ε.Α..pdf

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), με τη δια δικασία της διαπραγμάτευσης για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρ όβλεπτης ανάγκης του ΤΟΣΚΕΔΜΕ Στρατοπέδου <> (Βέροια)

Προκήρυξη 05_2016_ΔΙΑΥΓΕΙΑ_15Ιουν16 .pdf

«Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Δ ιαγωνισμού Σ ύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών για την Προμήθεια Ιατροτεχνο λογικού Εξοπλισμού Δ ιακλαδικού Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγ ωγής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), Προϋπολογιζόμενου Κόστου ς Πεντακοσίων Εξήντα Χιλιάδων Οκτακοσίων Ευρώ (560.800,00€), Άνευ ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Δ ημοσίου και Τρίτων»

Διακήρυξη.pdf

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» για την προμήθεια τε σσάρων (4) κρυοσκοπίων και τριών (3) πλήρως αυτόματων συστημάτων αν άλυσης συστατικών γάλακτος και μέτρησης σωματικών κυττάρων με σκ οπό την αντικατάσταση του παλαιού εργαστηριακού εξοπλισμού των Ε .Ε.Π.Γ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/7/2016 ώ ρα 15:00 μ.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΓΟ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ).pdf

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο περίπτερο του Επιμ ελητηρίου Αργολίδας και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στην 81η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από 10 έως 18/09/16.

Το Επιμελητήριο Αργολίδας στο πλαίσιο των δράσεων υποστήριξης των μελών και προκειμένου να ενισχύσει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, πρόκειται να συμμετέχει στο εκθεσιακό περίπτερο της ΚΕΕΕ στην 81η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 18 Σεπτεμβρίου 2016.

Τα οφέλη των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν είναι πολλαπλά.

Η επιλογή του συγκεκριμένου περιπτέρου , το οποίο γειτνιάζει με το περίπτερο 16 στο οποίο θα βρίσκεται το σύνολο των συμμετοχών της τιμώμενης χώρας Ρωσίας αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχει εξασφαλίσει για όλες τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν προνομιακές τιμές.

Το κόστος ανέρχεται στα 17 €/τ.μ.,πλέον Φ.Π.Α.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να μας γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 27510 67216, 63023.Υπεύθυνη κα Αγγελική Δανοπούλου.

Ο Πρόεδρος

Φώτιος Δαμούλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την 22-06-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ, (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), ανοιχτός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών σύνδεσης-τοποθέτησης μεταφορικών ταινιών και Η/Ζ, για το νέο αερολιμένα Πάρου.

– Προϋπολογισμός: 35.472,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και νομίμων κρατήσεων.

Η δαπάνη επιβαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων / Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ειδικός φορέας 39/120 και ΚΑΕ 1699 οικονομικού έτους 2016.

– Γλώσσα : Ελληνική

– Εγγυήσεις : Δεν απαιτούνται

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/97-ΦΕΚ Α/139), ή κράτους που έχει συνάψει συμφωνίες με τα κράτη της Ε.Ε.. Θα πρέπει δε απαραιτήτως να πληρούν και να συμμορφώνονται με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων σε αυτή παραρτημάτων.

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσειςwww.ypa.grήwww.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», ενώ αναρτάται και στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ httpς://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: 7θωζ4653οξ-βξβ) και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr. (ΑΔΑΜ: 16PROC004580686).

Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ θα δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις που θα αφορούν τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, μέχρι και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν στην Κεντρική Γραμματεία της ΥΠΑ (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), έως την 21-06-2016 και ώρα 14:00

Πληροφορίες θα δίνονται από την δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού τμήμα Προμηθειών Βασ. Γεωργίου 1 Ελληνικό (κτίριο ΙΙΙ) καθημερινά και ώρα 09:00-14:00 τηλ.2108916160/6201/6318.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Οικονομικού – Εφοδιασμού (Δ11), Τμήμα Υλικού Συντήρησης & Βασικού Εξοπλισμού (Δ11/ΣΤ), μέχρι και μία 1 εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ε.Υ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Ιωάννα Λέκκα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στην Βαρσοβία

Η εταιρία North Events, στα πλαίσια της μακρόχρονης της εμπειρίας σε διοργανώσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια της χώρας στους τομείς τουρισμού – γαστρονομίας – πολιτισμού, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στο κέντρο της Βαρσοβίας καθώς και την διοργάνωση του 1ουGreekFoodFestival στην Πολωνία τον Δεκέμβριο του 2016 παράλληλα με την 2Η GRECKA PANORAMA.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Επιμελητήριο Αργολίδας, Κορίνθου 23 Άργος

Τηλέφωνα : +30 2751067216, +30 2751063023