Δημοσίευση περίληψης Δήμος Ναυπλιέων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»

Ο Δήμος Ναυπλιέων έχοντας υπόψη:

1. Την 186/2015 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.

2. Την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθμ. 1239/2014 απόφαση Δημάρχου για

την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού νέων εργατικών κατοικιών Ναυπλίου, προϋπολογισμού 81.991,40€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε δώδεκα (12) ομάδες και για κάθε ομάδα θα υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά.

Αναλυτικά οι ομάδες προϊόντων έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα)
ΠΟΣΟΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ΦΠΑ ΠΟΣΟΜΕΦΠΑ:
1.1 ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ 6.195,00 1.424,85 7.619,85
1.2 ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 13.520,00 3.109,60 16.629,60
1.3 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 6.925,00 1.592,75 8.517,75
1.4 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 3.670,00 844,10 4.514,10
1.5 ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4.370,00 1.005,10 5.375,10
1.6 ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 7.335,00 1.687,05 9.022,05
1.7 ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚEYEΣ 10.635,40 2.446,14 13.081,54
1.8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡIOY. 11.890,00 2.734,70 14.624,70
1.9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡIOY 4.380,00 1.007,40 5.387,40
1.10 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4.515,00 1.038,45 5.553,45
1.11 ΕΠΙΠΛΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3.090,00 710,70 3.800,70
1.12 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 5.466,00 1.257,18 6.723,18
ΣΥΝΟΛΙΚΗΔΑΠΑΝΗ 81.991,40 18.858,02 100.849,42

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένες ομάδες αυτής της προμήθειας, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας».

Για όλες τις ομάδες του εξοπλισμού κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε «ομάδας».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης

του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή
πύλη http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και

πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων (www.nafplio.gr).

Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 2 παραγρ. 14 του Ν. 2286/95 σχετικά με επαναλαμβανόμενες προμήθειες, Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις, συναφών θεμάτων &. Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και ο Ν.4281/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2 (δύο) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης που θα συμμετέχει.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 21-08-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00πμ. και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 28-08-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Απάντηση

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s