ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Διακήρυξης 2278/α/2014

«ΥΠΟΕΡΓΟ 11: ΜΕΑΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ME ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ

ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.»

ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1,2,3 – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ», MIS 296175, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ »

Αναθέτουσα Αρχή: Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση με την επωνυμία «ΑΔΙΠ» είναι Ανεξάρτητη Αρχή και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ταχυδρομική διεύθυνση: Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) – Λεωφ. Συγγρού 44, Τ.Κ.- 11722, ΑΘΗΝΑ. Τηλέφωνο: +302109220238 , +302109220944, (Υπεύθυνος Επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό: Δρ. Ν.Γεωργιάδης), Fax: +302109220143, email: adipsecretariat

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 73200000-4 (υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης) , 72000000-5 υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, διαδίκτυο και υποστήριξη.

Τόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει στην Α.ΔΙ.Π., Αεωφόρος Συγγρού 44, ΑΘΗΝΑ 11742

Αντικείμενο του διαγωνισμού: Μελέτες οι οποίες αποσκοπούν: α)στη δημιουργία συγκριτικής εικόνας των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των Ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών, β)στον προσδιορισμό, κατά το δυνατόν μετρήσιμων, κριτηρίων και δεικτό)ν, για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων, την πιστοποίηση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και την πιστοποίηση το)ν προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 165.000) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €134.146,34 € , ΦΠΑ 23%: € 30.853,66). Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού, περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που θα προκληθούν για την εκτέλεση του Έργου. To Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός ΟΠΣ Πράξης: 296175), και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). To σύνολο το)ν δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό 2010ΣΕ04580059 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) Ε0458. Η σύμβαση καλύπτεται από τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεϋ)ν.

Διάρκεια Σύμβασης: 2 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, ποσού ίσο με το δύο επί τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α και διάρκειας τουλάχιστο 210

I

ημερών β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, ποσού ίσου με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και διάρκειας τουλάχιστο έξι μηνών. Αναλόγοις με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλεγεί, ίσως απαιτηθεί εγγυητική επιστολή προκαταβολής με τουλάχιστο εξάμηνη διάρκεια.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών: Γΐα την διαδικασία πληρωμής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης (Μέρος A.I,VI και μέρος Β άρθρα 18,19,27).

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός: Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

Προσωπική κατάσταση οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για εγγραφή σε Επιμελητήριο ή ανάλογο φορέα: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής που πρέπει να πληρούν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, καταγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης στο μέρος Β, στα άρθρα 7,16-18.

Χρηματοοικονομική Επάρκεια – Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες – Ελάχιστο επίπεδο: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν να έχουν τα τελευταία τρία έτη πριν την διενέργεια του διαγωνισμού μέσο κύκλο εργασιών τουλάχιστο ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του έργου. Θα πρέπει επίσης να έχουν κατάλληλη οργάνο)ση, δομή, μεθοδολογία και μέσα ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, Ο Υπεύθυνος Εργου πρέπει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ, με διδακτορικό τίτλο σπουδών, και με, κατ’ ελάχιστον, δέκα (10) χρόνια εμπειρίας αθροιστικά σε τομείς που έχουν συνάφεια με το έργο, ήτοι: την εκπόνηση μελετών / ερευνών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό ή/και τη διαχείριση ή/και την αξιολόγηση προγραμμάτων / έργο)ν στους τομείς διοίκησης, εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να έχει διατελέσει Υπεύθυνος ή Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου. . Για περισσότερα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης (Μέρος Β).

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφο)να με τα κριτήρια που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει μικρότερο του προκηρυσόμενου έργου, μέχρι 50%.

Διάθεση τεύχους προκήρυξης και λοιπών εγγρύφων: To τεύχος της διακήρυξης μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (ανάρτηση από 16/7/2015) και του ΚΗΜΔΗΣ (ανάρτηση από 15/7/2015) στις διευθύνσεις www. www.promitheus.gov.gr,_www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ (www.hqa.gr, ανάρτηση από 15/7/2015).

Καταληκτική ημερομηνία – τόπος υποβολής προσφορών: Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη, το αργότερο μέχρι τις 31/8/2015 και ώρα 15.00 . Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλλουν και σε έντυπη μορφή τα κατά περίπτοίση απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς τους, εντός 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Αιτήματα συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινήσεων γίνονται δεκτά μέχρι την Πέμπτη 20 Αυγούστου και απαντώνται το αργότερο έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία προσφορών. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Γλώσσα σύνταξης προσφοράς: Ελληνική.

2

Χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Αποσφράγιση προσφορών – Διενέργεια Διαγωνισμού: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 4/9/2015 και ώρα 10.00, μέσω της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Διαδικασίες προσφυγής: Διοικητικές προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» και την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Αρμόδιο όργανο είναι η Επιτροπή Ενστάσεων/Προσφυγών που συστήνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Πληροφορίες παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο για την επικοινωνία που αναφέρεται στην παρούσα.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής’Ενωσης: 15/7/2015

Η παρούσα Περίληψη : Στάλθηκε για δημοσίευση: στο «Τεύχος Δημοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 15/7/2015, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15/7/2015, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας στις 15/ 7/2015, στον ελληνικό τύπο (εφημερίδες: Χρηματιστήριο, Ναυτεμπορική, Καθημερινή Αμαρυσία, Νέα Καλλιθέα) στις 15/7/2015. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στις 15 /7/2015.

Η πρόεδρος της Αναθέτουσας Αρχής

(υπογραφή*)

Νικολέττα Παϊσίδου

(*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα)

Απάντηση

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s