ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒ ΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ L EADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ.5807/29.6.2009 και 5954/2.7.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, (νυν Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) η εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).

Για την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος υπεγράφη η από 15/6/2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (νυν Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και της Ο.Τ.Δ : ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ.

Με την παρούσα 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι τελικοί αποδέκτες (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41 (Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης) του Τοπικού Προγράμματος LEADER, με καταληκτική ημερομηνία την 04/09/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, για τα υπομέτρα/ δράσεις όπως φαίνονται στον επόμενο πίνακα :

α/α ΥΠΟΜΕΤΡΟ Κωδικός.

Δράσης

Τίτλος Δράσης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΔ 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1 L123 L123a Αύξηση της αξίας των γεωργι κών προϊόντων 692.351,64 346.175,82 50%
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 200.000,00 100.000,00 50%
2 L312 L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 140.000,00 70.000,00 50%
L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση 200.000,00 100.000,00 50%
L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χωρων εστίασης και αναψυχής 200.000,00 100.000,00 50%
5 L313 L313-8 Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 318.360,00 159.180,00 50%
9 L323 L323-5 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών 53.333,33 40.000,00 75%
ΣΥΝΟΛΟ 1.804.044,97 915.355,82

Δικαιούχοι των ανωτέρω Δράσεων είναι :

Δράση L123a : φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Δράσεις Υπομέτρων L312 & L313: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και το Καν. (ΕΚ) 800/2008.

Δράση L323-5: ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Περιοχή εφαρμογής:

Η περιοχή εφαρμογής των προκηρυσσόμενων δράσεων της παρούσας 4ης Πρόσκλησης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης.

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά δράση αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τα ανωτέρω ποσά είναι ενδεικτικά και δύνανται να αναμορφώνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κατόπιν έγκρισης από την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, τροποποιήσεων του Τοπικού Προγράμματος με αιτιολογημένη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των δράσεων και β) κατόπιν κατανομής πρόσθετων πιστώσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνει ως αναπόσπαστα τμήματά της τα εξής Παραρτήματα:

1. Ενημερωτικό Δελτίο για τις προκηρυσσόμενες δράσεις

2. Υπόδειγμα αίτησης ενίσχυσης και φακέλου υποψηφιότητας προς συμπλήρωση

3 & 4. Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

5. Τιμολόγιο οικοδομικών-κατασκευαστικών εργασιών ιδιωτικών έργων

6. Το θεσμικό πλαίσιο

7. Το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER.

Σημειώνεται ότι τόσο η παρούσα περιληπτική όσο και η Αναλυτική Πρόσκληση και το Παράρτημα αυτής διατίθενται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση: Λεβίδι Αρκαδίας 22002, (τηλ. 27960-22051,52, fax: 27960-22050, e-mail: anvope κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.anvope.gr, όπου εμφανίζεται και το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ.

Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 04/09/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: στο Λεβίδι Αρκαδίας (Τ.Κ. 22002) είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ. τόσο στην έδρα της Εταιρείας στο Λεβίδι, όσο και στα τηλέφωνα 2796022051-2 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER

Ντάνος Θεόδωρος

Απάντηση

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s