υπ αρίθμ 3/2015 διακήρυξη του τμ Προμηθειών της ΠΕΑΑ καθώς και της περίληψης αυτής αναφορικά με τον Ηλε κτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη προ σφερόμενη τιμή σε ευρώ για την ανάθεση εργασιών απο ψί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 3/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, μετά από την υπ’ αριθμ. 1116 / 2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α για το έτος 2015, προϋπολογισμού 158.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (128.455,28 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελλο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.Δ. 118/2007.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08- 06 – 2015.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15 – 06 – 2015 και ώρα 15 :00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr), στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ & στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ http://www.eprocurement.gr .

Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

· Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

· Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

· Συνεταιρισμοί.

· Κοινοπραξίες.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (Ναυτεμπορική και Χρηματιστήριο) και σε μία (1) τοπική εφημερίδα (Αττικό Βήμα) στις 29-05-2015.
Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στην εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 29-05-2015.

Αντίτυπα των γενικών όρων του διαγωνισμού καθώς και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, e-mail:promanat@patt.gov.gr, fax: 213 2005151, αρμόδια υπάλληλος Σωτηρία Μελιτσοπούλου, τηλ: 213 200 5149).

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την κα Ε. Κοζούμη τηλ: 213 2005314.-

~$ΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 3_2015 (2).docx

Απάντηση

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s