ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓ?ΝΙΣΜΟΥ Υπ’ αριθ. 01/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπ’ αριθ. 01/2015

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός, για την προµήθεια οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Στρατιωτικών Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων – Στρ. Καταστη-μάτων των Ν. Καβάλας – Δράμας και του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή (έκπτωση % ,επί της μέσης λιανικής τιμής πωλήσεως των νωπών οπωροκηπευτικών σύμφωνα με το πιστοποιητικό τιμών της οικείας Νομαρχίας (Τμήμα Εμπορίου) που θα προσκομίζει η επιτροπή ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου παραλαβής και κοστολογήσεως εμπορευμάτων με τον προμηθευτή ή νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού, κάθε Παρασκευή ή την πρώτη ή τη τελευταία εργάσιμη από αυτή, εάν είναι αργία, των προς προμήθεια προϊόντων) και η συνολική εκτιµώµενη αξία θα ανέρχεται περίπου σε εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000,00 €) περίπου χωρίς Φ.Π.Α.

Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης για 1 και 1 εξάµηνο.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στο σύστηµα, ορίζεται η 6 Ιουλ 15, ηµέρα Δευτέρα. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων από το ΕΣΗΔΗΣ εγγράφων στην ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» /4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2, Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 65404, τηλέφωνο: 2510-461241-40, μέχρι την 9 Ιουλ 15, ηµέρα Πέμπτη.

Η αποσφράγιση των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών» θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρµόδιο, πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού), την 10 Ιουλ 15, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Η αποσφράγιση των «Οικονομικών Προσφορών» θα γίνει επίσης ηλεκτρονικά, από το αρµόδιο, πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού), την 13 Ιουλ 15, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, εφαρµοζόµενων κατά τη διάρκεια των ανωτέρω, των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύµατος οφειλόµενου σε γεγονότα µη δυνάµενα να προβλεφθούν, η Μεραρχία θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του διαγωνισµού χωρίς τη χρήση του υπόψη συστήµατος, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 6, παράγραφος 4 του Ν.4155/2013. Σε αυτή την περίπτωση, η όλη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού θα διενεργηθεί στη ΛΑΦ Καβάλας την 13 Ιουλ 15, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 09:00.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ Στρατόπεδο «Καρακώστα», ΤΚ 65404, Καβάλα, τηλέφωνο: 2510-461241-40, email: xxmerarxia ή xxtum ), καθηµερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής, µέχρι 14:00 Ω.

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

Απάντηση

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s