Εμπορικό Σήμα – Κατοχύρωση – Λογότυπο – Πνευματικά Δικαιώματα

«ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ»


Τι είναι το Εμπορικό Σήμα:Σήμα μπορεί να θεωρηθεί κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα των άλλων επιχειρήσεων.Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Φυσικά, ως σήμα μπορεί να θεωρηθεί και ο τίτλος μιας εφημερίδας ή ενός περιοδικού.

Δικαίωμα Χρήσης του Σήματος
Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος αποκτάται μόνο με την κατοχύρωση αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τυπικές Οδηγίες για την κατάθεση του Σήματος
Προκειμένου οι επιχειρήσεις να κατοχυρώσουν το εμπορικό τους σήμα, απευθύνονται στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου (Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης).
Σύμφωνα λοιπόν με το Ν. 2239/94 «Περί Σημάτων», λοιπών προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, τα κυριότερα από τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν στην παραπάνω αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου είναι τα εξής:

Δήλωση ορισμένου τύπου σε έξι (6) αντίγραφα, υπογεγραμμένη από πληρεξούσιο δικηγόρο. Τα έντυπα της δήλωσης διατίθενται είτε στην αρμόδια Διεύθυνση είτε στο διαδίκτυο, www.gge.gr.
Δέκα (10) αντίτυπα του σήματος, πλέον του ενός που επικολλάται στη δήλωση (διαστ. 9×8 cm το ανώτερο).
Πέντε (5) αντίγραφα των προς «διάκριση» προϊόντων ή υπηρεσιών ταξινομημένα κατά κλάσεις.
Πληρεξούσιο έγγραφο προς τον υπογράφοντα δικηγόρο.
Επιπρόσθετα, αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας. Στην περίπτωση των Ε.Π.Ε. ή των Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος το πληρεξούσιο.
Παράβολο Δημοσίου συγκεκριμένης χρηματικής αξίας αντίστοιχης της κλάσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών και Ένσημα (Ταμείου Πρόνοιας, Νομικών-ΚΕΑΔ, Μεγαρόσημο).
Γραμμάτιο προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής.
Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Κοινοτικού απαιτείται η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης καθώς και η μετάφραση των εγγράφων, που έχουν διαβιβασθεί από το Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων (Ο.Η.Ι.Μ.), στην Ελληνική γλώσσα.
Στην περίπτωση κατάθεσης Σήματος εκ Μετατροπής Διεθνούς απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση των συνοδευόντων αυτή ξενόγλωσσων εγγράφων στην ελληνική γλώσσα.
Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας για την κατοχύρωση των σημάτων, όπως μπορεί κανείς να αντιληφθεί, δεν μπορεί να αποτυπωθεί μέσω του ενημερωτικού χαρακτήρα αυτού του απλού κειμένου.
Για την αποδοχή της καταχώρισης του σήματος αρμόδια είναι η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Η ίδια επιτροπή αποφασίζει επίσης και στην περίπτωση των αμφισβητήσεων που ανακύπτουν μεταξύ της αρμόδιας υπηρεσίας και των δικαιούχων των σημάτων. Το σήμα καταχωρείται οριστικά με αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν ελέγχων ύπαρξης ή μη του ίδιου ή παρόμοιων σημάτων. Όταν λοιπόν το σήμα γίνει αμετάκλητα δεκτό θεωρείται ότι καταχωρήθηκε από την ημέρα που υποβλήθηκε η δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία.
Η ισχύς της καταχώρισης του σήματος είναι αρχικά για μια δεκαετία και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της καταθέσεως. Όμως, με αίτηση του δικαιούχου στο Υπουργείο Εμπορίου, η διάρκεια της προστασίας μπορεί εκάστοτε να παρατείνεται για μια δεκαετία. Στην περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα απαραίτητα αποδεικτικά από το νόμο, το σήμα διαγράφεται.
Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι όποιος επιχειρηματίας χρησιμοποιεί, παραποιεί, απομιμείται σήμα που ανήκει σε άλλον μπορεί να διωχθεί ποινικά.
Με τον όρο Κοινοτικό Σήμα εννοούμε την καταχώριση ενός σήματος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μία μόνη κατάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ). Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας) σύμφωνα με τον κανόνα 83 του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθμ. 2868/95 περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα. Διατίθεται επίσης από τις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Σημάτων της Μπενελούξ.
Αναφορικά με τη Διεθνή Καταχώρηση των Σημάτων τέθηκε σε εφαρμογή στην Ελλάδα το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης στις 10/8/2000 (σχετικά νομοθετικά κείμενα, Νόμος 2783/2000, ΦΕΚ Α’ αριθμός 1/7-1-2000 και Υπουργική απόφαση: Κ4-307/2-1-01 «ΦΕΚ Β’ αριθ. 31/18-1-2001»).
Για τις διαδικασίες της κατοχύρωσης των σημάτων σε Κοινοτικό και Διεθνές επίπεδο, τα έντυπα των αιτήσεων και τους προκαταρκτικούς ελέγχους υπάρχουν οι αντίστοιχοι δικτυακοί κόμβοι:

Πληροφορίες

για την Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, Γραφείο 224

Τηλ.:210 38 33 338,

Fax: 210 38 21 717

Έλεγχος Ημεδαπών & Αλλοδαπών

σημάτων στην ηλεκτρονική σελίδα:

www.gge.gr

Έλεγχος Κοινοτικών σημάτων στις

ηλεκτρονικές σελίδες: www.gge.gr

ήwww.oami.europa.eu

Έλεγχος Διεθνών σημάτων στην ηλε-

κτρονική σελίδα: www.wipo.int

[Ευρωπαϊκή – Εθνική Νομοθεσία]

Απάντηση

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s