ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 31/03/2014

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/24

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16

Πληροφορίες: Μ. Μπουραντά

Αρ. Τηλεφώνου: 210-52.13.648

Fax: 210-52.21.507

E-mail: bourantam

ΠΡΟΣ

Όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας

Θέμα: «Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού»

Η Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ΕΥΡΩ, για την υλοποίηση του έργου «Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ» που περιλαμβάνει 2 Υποέργα:

Υποέργο 1: Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού, της πράξης με κωδικό MIS 370537 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Αριθμός Διακήρυξης: Λ30/ΠΥ/4/24-3-14

Αρ. Φακ.: ΦΠΥ15/14

CPV: 72.00.00.00-5, 48.00.00.00-8, 30.23.73.00-2

Αντικείμενο του έργου: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής και περιλαμβάνει 2 Υποέργα:

Υποέργο 1: Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού

Το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί με βάση τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Ø Παρέμβαση (Ι): Υπηρεσίες Μελέτης Αναδιοργάνωσης Διοικητικών και Ελεγκτικών Διαδικασιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ø Παρέμβαση (ΙΙ): Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας.

Ø Παρέμβαση (ΙΙΙ): Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος που θα προσφέρει συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία για την εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων στις παραπάνω ανασχεδιασμένες διαδικασίες, με σκοπό την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής.

Δικαίωμα προαίρεσης: To έργο περιλαμβάνει δικαίωμα προαίρεσης ποσού ύψους μέχρι 1.069.800.00 € (χωρίς Φ.Π.Α), για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού και εξοπλισμού για τρία (3) έτη μετά το πέρας της προβλεπόμενης περιόδου εγγύησης

Το κόστος συντήρησης θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης (υπηρεσιών Συντήρησης), ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων δύο χιλιάδων τριάντα τεσσάρων Ευρώ 5.702.034,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 4.635.800,00 – ΦΠΑ (23%): € 1.066.234,00)

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», και από Εθνικούς Πόρους.

Το σύνολο των δαπανών του Έργου πλην της δαπάνης του δικαιώματος προαίρεσης (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2012ΣΕ03480464.

Δικαίωμα Συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

· είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

· είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή

· είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή

· είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

· έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

· Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εξέλιξη της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Κατά τα λοιπά, για τις ενώσεις προσώπων ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικά στο ΠΔ 118/07.

Γλώσσα: Ελληνική

Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου (εμπεριέχεται και το δικαίωμα προαίρεσης) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ήτοι ποσό 285.101,7 €.

Όροι πληρωμής: όπως αναφέρονται στην διακήρυξη.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών στις: 21/05/14 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30π.μ ( Αγ.Κων/νου 16 3ος όροφος, γραφ.5).

Ημερομηνία Διενέργειας: 21/05/14 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών:

Οι Προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπου του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης ή τους νομίμους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: 24/03/14

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 28/03/14.

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο: 27&28/03/14

Τα πλήρη έγγραφα της διακήρυξης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ: .

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, στα γραφεία της Δ/νσης Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών (Αγ. Κων/νου 16, 7ος όροφος).

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 15:00. μ.μ., στη Δ/νση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών, Αγ. Κων/νου 16 3ος όροφος, γραφείο 5. Αρμόδια κ. Μ. Μπουραντά, τηλ. 210.5213648.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ TΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Απάντηση

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s