ΔΕΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Παράταση δικαιολογητικών για τους δυνητικά εντ ασσόμενους επενδυτές στο Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχ ειρήσεων