Καλωσήρθατε


 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας καλωσορίζουμε στη νέα ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αργολίδας η οποία έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για το σύνολο των επιχειρήσεων της περιοχής μας αλλά και για τον Επιμελητηριακό Θεσμό στον τόπο μας

Περισσότερα …

Δημοσίευση περίληψης Δήμος Ναυπλιέων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»

Ο Δήμος Ναυπλιέων έχοντας υπόψη:

1. Την 186/2015 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.

2. Την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθμ. 1239/2014 απόφαση Δημάρχου για

την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού νέων εργατικών κατοικιών Ναυπλίου, προϋπολογισμού 81.991,40€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε δώδεκα (12) ομάδες και για κάθε ομάδα θα υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά.

Αναλυτικά οι ομάδες προϊόντων έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα)
ΠΟΣΟΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: ΦΠΑ ΠΟΣΟΜΕΦΠΑ:
1.1 ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ 6.195,00 1.424,85 7.619,85
1.2 ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 13.520,00 3.109,60 16.629,60
1.3 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 6.925,00 1.592,75 8.517,75
1.4 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 3.670,00 844,10 4.514,10
1.5 ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4.370,00 1.005,10 5.375,10
1.6 ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 7.335,00 1.687,05 9.022,05
1.7 ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚEYEΣ 10.635,40 2.446,14 13.081,54
1.8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡIOY. 11.890,00 2.734,70 14.624,70
1.9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡIOY 4.380,00 1.007,40 5.387,40
1.10 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4.515,00 1.038,45 5.553,45
1.11 ΕΠΙΠΛΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3.090,00 710,70 3.800,70
1.12 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 5.466,00 1.257,18 6.723,18
ΣΥΝΟΛΙΚΗΔΑΠΑΝΗ 81.991,40 18.858,02 100.849,42

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένες ομάδες αυτής της προμήθειας, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας».

Για όλες τις ομάδες του εξοπλισμού κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε «ομάδας».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης

του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή
πύλη http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και

πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων (www.nafplio.gr).

Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 2 παραγρ. 14 του Ν. 2286/95 σχετικά με επαναλαμβανόμενες προμήθειες, Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις, συναφών θεμάτων &. Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και ο Ν.4281/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2 (δύο) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης που θα συμμετέχει.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 21-08-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00πμ. και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 28-08-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

«Προς ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου»

Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία, ύστερα από αίτημα Κενυατών επιχειρηματιών καθώς και συλλογικών οργάνων τους (επιμελητήρια, ενώσεις κ.λπ.), απευθύνεται σε Ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται:

 1. Eίτε να πωλήσουν στην Κένυα:

1.1. Eργοστασιακό εξοπλισμό παραγωγής ή και τυποποίησης τροφίμων και ποτών.

1.2. Eργοστασιακό εξοπλισμό παραγωγής επίπλων κάθε είδους.

 1. Eίτε να συμμετέχουν μέσω μικτής εταιρείας (joint venture) στην Κένυα.

Σε χωριστό έγγραφο, που ακολουθεί, αναφέρονται αναλυτικά οι κατηγορίες των μηχανημάτων και οι όροι συνεργασίας.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θα παρακαλούσα, εφ’ όσον και εσείς το κρίνετε σκόπιμο, όπως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση αποσταλεί στα μέλη του Επιμελητηρίου σας, και, παραλλήλως, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία.

Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση

Βίκυ Πανταζοπούλου

Πρόξενος ε.τ. της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία

.pdf

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2015 – Έκθεση ξενοδοχ ειακού εξοπλισμού HOTELIA 2015

IF YOU HAVE TROUBLE VIEWING THIS NEWSLETTER PLEASE CLICK HERE Ιούνιος 2015 – Newsletter No1
Philoxenia και Hotelia 2015: To πιο δυνατό “δίδυμο” εκθέσεων για τον τουρισμό και το ξενοδοχείο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης!
Με αέρα ανανέωσης, έντονη δυναµική και τη “λάµψη” του ελληνικού τουρισµού προετοιµάζεται για την 31η διοργάνωσή της η Philoxenia, που µαζί µε την Hotelia, αποτελούν το σηµαντικότερο τουριστικό εκθεσιακό «δίδυµο» στη χώρα.

Παράλληλα µαζί τους διοργανώνεται φέτος και η POLIS, η εξειδικευµένη έκθεση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ∆ηµόσιου και Κοινωνικού Τοµέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων-προµηθευτών τους. Μετά τις σηµαντικές επιδόσεις της 30ής επετειακής διοργάνωσης της PHILOXENIA και µε το ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον του κλάδου του ξενοδοχειακού εξοπλισµού γα τη HOTELIA, η ∆ΕΘ-Helexpo προετοιµάζει ένα τουριστικό πανόραµα που θα κάνει την πόλη της Θεσσαλονίκης το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του τουριστικού κόσµου από τις 12 έως τις 15 Νοεµβρίου 2015.

 • Με ένα δυναμικό πρόγραμμα προσκεκλημένων ξένων εμπορικών επισκεπτών (hosted buyers),
 • Με το momentum που δίνει η αύξηση των επισκεπτών απλών και εμπορικών- της περσινής διοργάνωσης κατά 35%
 • Με τη στήριξη του ΕΟΤ και των μεγαλύτερων και πιο έγκυρων φορέων του τουρισμού, αλλά και με τη συμμετοχή σύσσωμου του τουριστικού κόσμου,
 • Με καθοριστικής σημασίας συνεργασίες, διεθνείς και εγχώριες
 • Με ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα των εκθέσεων και προσέλκυση περισσότερων ξένων συμμετοχών,
 • Με καθολική εκπροσώπηση της ελληνικής επικράτειας, μέσω των Περιφερειών της και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Με ένα οργανωμένο και ευρύ πρόγραμμα προβολής και μάρκετινγκ στο εξωτερικό και παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις, αλλά και
 • Με τη διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων και συνεδρίων

ut.php?u=7b9549e2d9566c1150f25891fad35c30&m=230

IWE ISTANBUL WATER EXPO 2015

<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

20/7/2015
ΘΕΜΑ:

IWE ISTANBUL WATER EXPO

Water and Wastewater Treatment Technologies Exhibiton
ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

www.istanbulwaterexpo.com

Από 3 έως 5 Σεπτεμβρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της ανωτέρω εκθέσεως από 3 έως 5 Σεπτεμβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις: Istanbul Expo Center.

Το επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν:

Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 5 αστέρων για 2 νύχτες με πρωινό.

Β. Το κόστος μεταφοράς από το ξενοδοχείο στον εκθεσιακό χώρο και αντιστρόφως καθημερινά.

Γ. Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση.

Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την στείλουν στο e-mail info .

Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας, θα παρακαλούσα την καταβολή 100 ευρώ ανά άτομο, έτσι ώστε να καλυφθεί τμήμα του κόστους των εξόδων του Επιμελητηρίου καθώς και των ακυρωτικών του ξενοδοχείου.

Η συμμετοχή στην έκθεση για παλιά και νέα μέλη του Επιμελητηρίου είναι δύο άτομα και για μη μέλη ένα άτομο.

Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους.

To 2015 θα πραγματοποιηθούν 80 διεθνείς εκθέσεις στη Τουρκία και 5 στην Ιταλία.

Η κατάθεση γίνεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον λογαριασμό 5096053916762.

IBAN GR 42 0172 0960 0050 9605 3916 762

Λόγω περιορισμένων θέσεων θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας και

οπωσδήποτε θα προτιμηθούν τα παλιά και νέα μέλη του επιμελητηρίου.

 1. Φόρμα συμμετοχής παρακαλώ πατήστε εδώ
 2. Αίτηση εγγραφής μέλους παρακαλώ πατήστε εδώ
 3. Δραστηριότητες ΕΤΕΕ παρακαλώ πατήστε εδώ
 4. Διεθνείς Εκθέσεις στην Τουρκία το 2015 παρακαλώ πατήστε εδώ
 5. Η Αγορά της Τουρκίας παρακαλώ πατήστε εδώ

Για το ΕΤΕΕ,

Κουτσίκος Παναγιώτης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Εάν δε θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις από το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο παρακαλώ πατήστε εδώ

27K.VarnaliStr,Kifissia, 14671Tel.2117000264-7 Fax: 2110127466

E Mail:info, fairs Website:www.etee.gr

open.php?M=1576801&N=3601&L=1399&F=H
Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε!

4η διεθνή έκθεση κρέατος «MEAT DAYS 2015»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

4ηMEAT DAYS 2015

Μεγάλο ενδιαφέρον από Ελληνικές και ξένες εταιρείες

για την έκθεση του κλάδου κρέατος

7,8,9 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο MetropolitanExpo

Πυρετωδώς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη μοναδική έκθεση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα και έχει αποκλειστικά στο επίκεντρό της το κρέας και τα προϊόντα του. Σημαντικές εταιρείες θα συμμετέχουν και φέτος στην 4η διεθνή έκθεση MEAT DAYS 2015 και θα δώσουν δυναμικό “παρών” το τριήμερο 7,8,9 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στα Σπάτα Αττικής.

Το ενδιαφέρον της αγοράς είναι ιδιαίτερα αυξημένο, έπειτα από την επιτυχία των 3 προηγούμενων διοργανώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από τις εταιρείες, που συμμετείχαν στις 3 εκθέσεις που προηγήθηκαν, έχουν ήδη επικυρώσει τη συμμετοχή τους και στην 4η, ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον και από νέες επιχειρήσεις, που θέλουν μέσω της προβολής τους στη MEAT DAYS να ενισχύσουν την εικόνα τους σε μια ιδιαίτερα δυναμική αγορά, να διευρύνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να κοινοποιήσουν το έργο τους στο ευρύ κοινό.

Τα στελέχη της διοργανώτριας εταιρείας o.mind creatives εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε η φετινή έκθεση να είναι ακόμη μεγαλύτερη, πληρέστερη και διευρυμένη σε όλους τους τομείς που αφορούν τον κλάδο κρέατος. Άλλωστε η δεκαετής και πλέον εμπειρία της εταιρείας στη διοργάνωση κλαδικών εκθέσεων εγγυάται την επιτυχία και της 4ης διοργάνωσης.

Κατηγορίες εκθεμάτων

Η επαγγελματική και εξειδικευμένη κλαδική έκθεση MEAT DAYS καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εκθεμάτων. Οι βασικές κατηγορίες που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της είναι: Έμποροι κρέατος, αλλαντοποιίες, παραγωγοί, εκτροφείς, βιομηχανίες επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος, σφαγεία, εξοπλισμοί κρεοπωλείων, μηχανήματα επεξεργασίας και συσκευασίας, κρεατοσκευάσματα, πρώτες ύλες και μπαχαρικά κ.α.

Πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων

Η έκθεση MEAT DAYS εκτός από μεγάλο εκθεσιακό γεγονός χαρακτηρίζεται και ως μια μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης, εκπαίδευσης αλλά και ανάδειξης όλων των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του κρέατος και επιθυμούν να είναι ενημερωμένοι πάνω σε όλες τις νέες εξελίξεις του χώρου.

Το τριήμερο 7, 8, 9 Νοεμβρίου θα διανθιστεί από πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων που θα δώσουν για ακόμη μια χρονιά στη διοργάνωση ενημερωτική διάσταση και θα αποτελέσουν πόλο έλξης για όλους τους επισκέπτες.

Ημερίδες, συνέδρια, διαγωνισμοί, παρουσιάσεις, επιδείξεις, φεστιβάλ κ.α. θα δώσουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα στην έκθεση. Οι εκδηλώσεις αυτές λαμβάνουν τόπο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους μέσα στον εκθεσιακό χώρο και στις συνεδριακές αίθουσες του εκθεσιακού κέντρου, με ελεύθερη είσοδο για όλους τους επισκέπτες.

Σημαντική εκδήλωση που αποτελεί πλέον θεσμό και έχει συνδεθεί άρρηκτα με την έκθεση MEAT DAYS είναι η 4η Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελληνικών Προϊόντων με βάση το κρέας. Εκεί οι συμμετέχοντες Έλληνες παραγωγοί, οι βιομηχανίες και τα εργαστήρια κρέατος έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα εκλεκτά προϊόντα τους σε έμπειρους κριτές, οι οποίοι θα τα αξιολογήσουν και θα τα βραβεύσουν ανάλογα με την αξία και την ποιότητα τους. Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις συμμετοχής στην εκδήλωση.

Μαζί η 3ηDAIRYEXPO και η 2ηFROZENFOOD

Δύο σημαντικοί κλάδοι θα προβληθούν παράλληλα με την έκθεση MEAT DAYS. Το τριήμερο 7,8,9 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo θα πραγματοποιηθούν η 3η έκθεση Γαλακτοκομίας & Τυροκομίας DAIRY EXPO καθώς και η 2η έκθεση κατεψυγμένων προϊόντων FROZEN FOOD.

Κατηγορίες εκθεμάτων DAIRY EXPO

Εξοπλισμοί τυροκομείων, παγολεκάνες, δεξαμενές, πήχτρες, βυτία,

κοπτικά μηχανήματα, εναλλάκτες, συσκευαστικά, βαρέλια, κτηνοτροφικοί εξοπλισμοί, αρμεκτικά, ζωοτροφές, ζύγιση, μηχανήματα επεξεργασίας, έμποροι & παραγωγοί τυροκομικών & γαλακτοκομικών προϊόντων κ.α.

Κατηγορίες εκθεμάτων FROZENFOOD

Κατεψυγμένα τρόφιμα, λαχανικά, ψάρια & θαλασσινά, ζύμες, γλυκά, έτοιμα γεύματα, κατεψυγμένα κρέατα & κρεατοσκευάσματα, βιομηχανική ψύξη, επαγγελματικά οχήματα για ψυγειομεταφορές, βιτρίνες, θάλαμοι, μονάδες ψύξης, καταγραφικά θερμοκρασίας, καθαρισμός, υπηρεσίες Food Logistics αποθηκεύσεων & μεταφορών, εξοπλισμοί ψυκτικών αποθηκών, inox μηχανήματα & κατασκευές κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με την τριπλή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί φέτος και η 5ηΕφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2015, η οποία άλλαξε εποχή με σκοπό την ανάπτυξή της, τον εμπλουτισμό της με νέες θεματικές ενότητες και απώτερο στόχο τη συγκέντρωση μεγαλύτερου αριθμού εκθετών και επισκεπτών. Θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη MEAT DAYS, τη DAIRY EXPO και τη FROZEN FOOD και σε διαφορετική αίθουσα.

Το κρέας και η εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων και το 2015 θα είναι στα καλύτερά τους και θα είναι όλοι εκεί!

Με την υπογραφή της o.mind Creatives, του περιοδικού MEAT PLACE, την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και την υποστήριξη όλων των φορέων του κλάδου.

Ημέρες & ώρες λειτουργίας

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 10:00-21:00

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 10:00-21:00

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 11:00-20:00

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.meatdays.gr, www.dairyexpo.gr, www.frozenfoodexpo.gr, www.supplychainexpo.gr

Λ. Βουλιαγμένης & Κάρπου 33, ΤΚ 116 31, Αθήνα, τηλ. 210 90 10 040, fax. 210 90 10 041

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ANUGA 2015

Με χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη Δ.Ε. ANUGA 2015 που πραγματοποιείται στις 10 – 14 Οκτωβρίου 2015 στη Κολωνία στο εκθεσιακό κέντρο Koelnmesse.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας εξασφαλίσει χώρους σε διάφορες θεματικές αίθουσες όπως Anuga Fine Food, Drinks, Chilled and Fresh Food, Frozen Food, Bread & Bakery – Hot Beverages, Organic, Food service και Retail Tec, για την καλύτερη και πιο στοχευμένη παρουσίαση των προϊόντων σας. Για ανεξάρτητες συμμετοχές ή ιδιαίτερες κατασκευές, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε άμεσα προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο χώρο και να σας δώσουμε τις απαραίτητες προτάσεις κατασκευών βάσει των επιθυμιών σας. Τα συγκεκριμένα αιτήματα θα αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή οικονομική προσφορά.

οργανώσει μέχρι σήμερα για το πρώτο δίμηνο του 2015, τη συμμετοχή 50 και πλέον ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς εκθέσεις WINTER FANCY FOOD SHOW, INTERNATIONAL GREEN WEEK, ISM και FRUITLOGISTICA 2015 με μεγάλη επιτυχία. Οι εκθέτες μας, μέσα από την καλαίσθητη και λειτουργική κατασκευή των περιπτέρων της GREAT που τους φιλοξένησε στο εκάστοτε εκθεσιακό γεγονός, προέβαλλαν με επιτυχία τα προϊόντα και πραγματοποίησαν σημαντικό αριθμό ποιοτικών επιχειρηματικών συναντήσεων.

Η εταιρεία μας συνεχίζει με ένα πλούσιο εκθεσιακό πρόγραμμα 21 δράσεων για το 2015, που περιλαμβάνει παραδοσιακές αλλά και νέες λύσεις προβολής για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, πάντα βάσει των αναγκών και των επιθυμιών τους.

τη δυνατότητα πρόσβασης, σε νέα, και,νοτόμα εκθεσι,ακά γεγονότα όχι μόνο στην Ευρώπη, τη Αμερική, τον Καναδά, τη Κίνα αλλά καιτις Αραβικέςχώρες.

Στόχος της ομάδας μας είναι. η αποτελεσματι,κή προβολή κοα παρουσίαση των ελληνι,κών προϊόντων στη παγκόσμια αγορά. Γί?αυτό το λόγο σε κάθε εκθεσι,ακό γεγονός προσκαλούμε τους αγοραστές των κλάδων, εξασφαλίζοντας σημαντικές και ουσιαστικές συναντήσεις για τους πελάτες μας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στη Δ.Ε. ANUGA αλλά καιτο υπόλοίπο εκθεσιακό πρόγραμμα μας γι,α τα τρόφιμα – ποτά, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 7755080 και στο info

Με εκτίμηση Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Διακήρυξης 2278/α/2014

«ΥΠΟΕΡΓΟ 11: ΜΕΑΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ME ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ

ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.»

ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1,2,3 – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ», MIS 296175, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ »

Αναθέτουσα Αρχή: Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση με την επωνυμία «ΑΔΙΠ» είναι Ανεξάρτητη Αρχή και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ταχυδρομική διεύθυνση: Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) – Λεωφ. Συγγρού 44, Τ.Κ.- 11722, ΑΘΗΝΑ. Τηλέφωνο: +302109220238 , +302109220944, (Υπεύθυνος Επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό: Δρ. Ν.Γεωργιάδης), Fax: +302109220143, email: adipsecretariat

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 73200000-4 (υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης) , 72000000-5 υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, διαδίκτυο και υποστήριξη.

Τόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει στην Α.ΔΙ.Π., Αεωφόρος Συγγρού 44, ΑΘΗΝΑ 11742

Αντικείμενο του διαγωνισμού: Μελέτες οι οποίες αποσκοπούν: α)στη δημιουργία συγκριτικής εικόνας των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των Ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών, β)στον προσδιορισμό, κατά το δυνατόν μετρήσιμων, κριτηρίων και δεικτό)ν, για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων, την πιστοποίηση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και την πιστοποίηση το)ν προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 165.000) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €134.146,34 € , ΦΠΑ 23%: € 30.853,66). Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού, περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που θα προκληθούν για την εκτέλεση του Έργου. To Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός ΟΠΣ Πράξης: 296175), και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). To σύνολο το)ν δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό 2010ΣΕ04580059 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) Ε0458. Η σύμβαση καλύπτεται από τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεϋ)ν.

Διάρκεια Σύμβασης: 2 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, ποσού ίσο με το δύο επί τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α και διάρκειας τουλάχιστο 210

I

ημερών β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, ποσού ίσου με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και διάρκειας τουλάχιστο έξι μηνών. Αναλόγοις με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλεγεί, ίσως απαιτηθεί εγγυητική επιστολή προκαταβολής με τουλάχιστο εξάμηνη διάρκεια.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών: Γΐα την διαδικασία πληρωμής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης (Μέρος A.I,VI και μέρος Β άρθρα 18,19,27).

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός: Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

Προσωπική κατάσταση οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για εγγραφή σε Επιμελητήριο ή ανάλογο φορέα: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής που πρέπει να πληρούν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, καταγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης στο μέρος Β, στα άρθρα 7,16-18.

Χρηματοοικονομική Επάρκεια – Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες – Ελάχιστο επίπεδο: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν να έχουν τα τελευταία τρία έτη πριν την διενέργεια του διαγωνισμού μέσο κύκλο εργασιών τουλάχιστο ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του έργου. Θα πρέπει επίσης να έχουν κατάλληλη οργάνο)ση, δομή, μεθοδολογία και μέσα ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, Ο Υπεύθυνος Εργου πρέπει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ, με διδακτορικό τίτλο σπουδών, και με, κατ’ ελάχιστον, δέκα (10) χρόνια εμπειρίας αθροιστικά σε τομείς που έχουν συνάφεια με το έργο, ήτοι: την εκπόνηση μελετών / ερευνών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό ή/και τη διαχείριση ή/και την αξιολόγηση προγραμμάτων / έργο)ν στους τομείς διοίκησης, εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να έχει διατελέσει Υπεύθυνος ή Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου. . Για περισσότερα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης (Μέρος Β).

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφο)να με τα κριτήρια που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει μικρότερο του προκηρυσόμενου έργου, μέχρι 50%.

Διάθεση τεύχους προκήρυξης και λοιπών εγγρύφων: To τεύχος της διακήρυξης μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (ανάρτηση από 16/7/2015) και του ΚΗΜΔΗΣ (ανάρτηση από 15/7/2015) στις διευθύνσεις www. www.promitheus.gov.gr,_www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ (www.hqa.gr, ανάρτηση από 15/7/2015).

Καταληκτική ημερομηνία – τόπος υποβολής προσφορών: Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη, το αργότερο μέχρι τις 31/8/2015 και ώρα 15.00 . Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλλουν και σε έντυπη μορφή τα κατά περίπτοίση απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς τους, εντός 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Αιτήματα συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινήσεων γίνονται δεκτά μέχρι την Πέμπτη 20 Αυγούστου και απαντώνται το αργότερο έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία προσφορών. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Γλώσσα σύνταξης προσφοράς: Ελληνική.

2

Χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Αποσφράγιση προσφορών – Διενέργεια Διαγωνισμού: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 4/9/2015 και ώρα 10.00, μέσω της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Διαδικασίες προσφυγής: Διοικητικές προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» και την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Αρμόδιο όργανο είναι η Επιτροπή Ενστάσεων/Προσφυγών που συστήνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Πληροφορίες παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο για την επικοινωνία που αναφέρεται στην παρούσα.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής’Ενωσης: 15/7/2015

Η παρούσα Περίληψη : Στάλθηκε για δημοσίευση: στο «Τεύχος Δημοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 15/7/2015, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15/7/2015, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας στις 15/ 7/2015, στον ελληνικό τύπο (εφημερίδες: Χρηματιστήριο, Ναυτεμπορική, Καθημερινή Αμαρυσία, Νέα Καλλιθέα) στις 15/7/2015. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στις 15 /7/2015.

Η πρόεδρος της Αναθέτουσας Αρχής

(υπογραφή*)

Νικολέττα Παϊσίδου

(*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα)